Brugsanvisninger:

Begrænsning i henhold til lovgivningen.

 

Når du køber elektroniske produkter, og andre produkter som kan indeholde en anvisning på brugen af samme, fra danske reklamegaveimportører (herunder også reklamegaver.online) accepterer du som kunde, ved ordreafgivelse, at denne anvisning ikke nødvendigvis er på dansk eller andet skandinavisk sprog.
Den vil typisk kun være på et hovedsprog, som f.eks. engelsk.
Det sker med belæg ud fra afgørelse truffet af forbrugerankenævnet, som anført herunder:
Sagsnummer: 2003-4021/7-98
Dato: 31-12-2003
Lovgrundlag: Købeloven
Det blev ikke anset for en mangel på det nye kamera, at der ikke medfulgte en dansk brugsanvisning, da forbrugeren ved aftalens indgåelse havde accepteret dette.
En forbruger købte via internettet et digitalt kamera. Da forbrugeren modtog kameraet, konstaterede han, at der kun var en engelsk brugermanual. Forbrugeren forlangte herefter, at den erhvervsdrivende leverede en dansk brugsanvisning. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav under henvisning til, at det tydeligt fremgik af bestillingsfaciliteten på hjemmesiden – sammen med oplysningerne om kameraets specifikationer – at der ikke medfulgte en dansk manual.
Forbrugeren indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:
“Det fremgår af købelovens § 75a, at en køber i forbindelse med købet skal have de fornødne oplysninger med henblik på bl.a. anvendelse af salgsgenstanden. Køberen har derfor krav på en brugsanvisning udformet på et sprog, som køberen må forventes at kunne forstå. Er dette ikke tilfældet, vil der efter omstændighederne kunne foreligge en mangel, jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4.
§ 75a kan imidlertid fraviges ved aftale, og det kan derfor aftales, at køberen ikke modtager eksempelvis en brugsanvisning på dansk.
Klageren har bestilt kameraet efter besøg på indklagedes hjemmeside. På indklagedes hjemmeside oplyses det tydeligt i umiddelbar forbindelse med bestillingsfaciliteten, at der ikke medfølger en dansk manual. Nævnet finder under disse forhold, at det må anses for aftalt mellem parterne, at der ikke medfølger en dansk manual, og at klageren derfor ikke efterfølgende kan påberåbe sig dette som en mangel.” Forbrugeren fik derfor ikke medhold i sit krav.

Tilmeld til NYHEDSBREV

Få tilsendt gode tilbud med ujævne mellemrum

Du vil snarest modtage en mail, hvor du bedes bekræfte din tilmelding